מדיניות פרטיות

כללי

משרד נדל״ן גלובל (להלן: “המשרד” או “אנו”) מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותיך. בהתאם, במדיניות זאת מתואר בשקיפות האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, כיצד עושים בו שימוש וכן הדרך בה אתה, יכול לעיין בו או לבקש למחקו.

בעת השימוש באתר אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיך באופן המפורט במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף אבטחת המידע.

במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידי המשרד או נמסר לו על ידיך או מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מספרי זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תפקיד, מקצוע, כתובת דואר-אלקטרוני, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול המשרד, וכו’.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי למשרד ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מודע לכך כי ללא מסירת המידע המשרד לא יוכל להציע לך חלק מהשירותים הכלולים באתר, או שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים באתר.

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול המשרד אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר המידע של המשרד, בין היתר, למטרות הבאות:

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולספק לך את השירותים;
  • כדי לתת מענה לפניותיך;
  • כדי לנתח ולשפר את השירותים;
  • כדי למסור מידע לגורמים נוספים בפעילויות קשורות למשרדנו כגון מזכירות, פיתוח עסקי, ועוד);
  • כדי לנתח את היעילות של קמפיינים שיווקיים;
  • כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והכנסים שלנו ושל צדדים שלישיים, לרבות בהליכים משפטיים;
  • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
  • על מנת למלא אחר דרישות הדין וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
  • כדי לשלוח לך חומרים שיווקיים, בכפוף להסכמתך;
  • על פי בקשתך המפורשת.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים של האתר עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים ולמטרות נוספות. אולם, אנו נוודא מראש כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידנו ואשר מדיניות הפרטיות שלהם שונה. מדיניות זו אינה חלה על כל פעולה אשר מתבצעת על ידי האתרים השונים. בכל עת בה אתה ניגש לאתרים שונים, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של מקום מושבך ולאחסן אותו במדינות אחרות. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט של אותן מדינות, לא יהיו באותה רמת הקפדה של הדין בישראל. אנו ננקוט בכל האמצעים שברשותנו כדי להבטיח כי המידע האישי אודותיך יוגן כראוי.

Cookies

אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף מידע כאשר אתה מתקשר עם האתר, כולל קובצי Cookie, שהם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך וכן בציוד האחר שאתה תעשה בו שימוש לצורך גלישה באתר בעת ביקור בדפים מקוונים מסוימים. קבצי ה- Cookies עוקבים אחר פעילותך באתר, מתעדים את העדפותיך ומאפשרים לאתר להיות תואם יותר לצרכיך וכן אוספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.

אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט.

אתה יכול לשנות את הגדרות הפרטיות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק את קבצי ה-“Cookie” הקיימים במחשבך, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie”. בבחירתך שלא לקבל קבצי ” “Cookieאו לבטלם אתה מודע שזה ימנע ממך טכנית שימוש בחלק משירותי האתר.

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחת המידע המתאימים לצורך הגנה על המידע שנאסף אודותיך. אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת על נתונים המועברים דרך רשת האינטרנט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

לפי דין כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון או מדויק, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבע בדין. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן שנקבע בדין.

פנייה בעניין זה תיעשה למשרדנו בדוא”ל: info@y-tax.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות על פי שיקול דעתנו לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. כל שינוי במדיניות הפרטיות יפורסם באתר על דרך פרסום המדיניות המעודכנת באתר עם תאריך עדכון. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המעודכנת ולכן מומלץ מדי פעם לעיין במדיניות הפרטיות באתר. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך להימנע מלעשות שימוש נוסף באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר עמנו בדוא”ל: info@y-tax.co.il

עודכן לאחרונה 01/06/2023

דברו איתנו