תנאי שימוש באתר – תקנון אתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד נדל״ן גלובל (להלן: “המשרד” או “אנחנו”).

תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחום המקצועי, רלוונטים לתקופת זמן שבו נכתבו ואינם רלוונטיים לכל מקרה ומקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת ואין למצוא בהם בסיס לקבלת החלטה ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

תשומת ליבכם, כי שימוש באתר, לרבות בתכנים ובשירותים בו, מהווה את הסכמתכם המלאה לאמור בגרסה העדכנית של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות, כפי שיקבעו מעת לעת והם מהווים את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינכם לבין המשרד. על המשתמשים באתר לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, וככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.

האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים (18 שנים ומעלה) ואיננו מיועד לקטינים.

היחס בין המשתמשים לבין המשרד והעדר אחריות

מנהל האתר עושה כל מאמץ לעמוד על טיבם של התכנים המוצגים באתר, אך מובהר כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ראשונית בלבד ואינם בגדר ייעוץ מקצועי.

המשתמשים מחויבים לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלו בעת השימוש באתר ואינם רשאי להסתמך עליו. המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואישי ללקוח לפי נסיבות המקרה. אנו לא נישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר ולכל נזק, אבדן, עוגמת נפש וכו’ שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים שבאתר.

אין בשימוש באתר ובקבלת המידע הכלול באתר כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח.

המשתמשים מודעים ומסכימים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית והמשרד ומי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, בתכנים הכלולים באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לוירוסי מחשב או תוכנות זדוניות אחרות.

שימושים אסורים

המשתמש איננו רשאי לבצע את השימושים הבאים:

  • להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא מגונה, גס, או פוגעני;
  • להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, לאיים, להטריד או לפגוע בגורם אחר;
  • להעלות או להעביר קבצים המכילים וירוסים, או נתונים פגומים או כל תוכנה דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;
  • לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו;
  • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
  • להשתמש באתר ובתכניו למטרות מסחריות, ללא הסכמה מפורשת של המשרד בכתב ומראש;
  • להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של המשרד כגון זכויות יוצרים;
  • לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;
  • להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
  • להפר את תנאי השימוש או את מדיניות הפרטיות.

משתמש שייעשה שימוש אסור כאמור יישא בתוצאות מעשיו לרבות כיסוי מלוא הנזקים ככל שייגרמו.

קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל תכניו, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ גרפי, אייקונים ותמונות, הן של מנהלי האתר ושל המשרד בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי  או לשנות כל חלק מן התכנים המפורסמים באתר בלא קבלת הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.

אין להסיר מהאתר ומהתכנים המפורסמים בו הודעות על זכויות יוצרים, קניין רוחני, הודעות משפטיות וכל מידע אחר לרבות מידע מזהה ממסמכים שהורדו מהאתר.

 

קישורים לאתרים

באתר מופיעים קישורים לאתרים אחרים. המשרד אינו אחראי על מהימנותם של הקישורים לרבות מידע מקצועי בהם, אבטחתם ומדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, המשרד לא יישא בכל חבות ובכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

הפרת תנאי השימוש והתחייבות לשיפוי

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המשרד וכל מי מטעמו בגין כל נזק והפסד שנגרם למשרד בקשר עם הפרת תנאי השימוש.

הדין החל וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ,מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות מרכז ותל אביב.

שינויים ועדכונים

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.

עודכן בתאריך 01/06/2023

דברו איתנו